FARO staircase mural Tokyo

Photos by Shu Nakagawa
Thank you to Takuro Someya Contemporary Art