RR haiku 219

paint drying

grass growing

sun shining